การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
(Whistleblowing)

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ประกาศ และใช้ “นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblowing)" นี้ เพื่อทำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีช่องทางกระบวนการ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรมในการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียน เพื่อเป็นความลับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
(Whistleblowing)

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblowing) หมายถึง การที่พนักงานภายในบริษัทฯ หรือบุคคล หรือบริษัทฯ ภายนอก ต้องการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด กฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรภายในบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้พนักงานภายในบริษัทฯ หมายถึง พนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย รวมถึงผู้บริหารกรรมการบริษัทฯ ส่วนบุคคล หรือบริษัทฯ ภายนอก หมายถึง บุคคลทั่วไป หรือบริษัทฯ อื่นภายนอก

ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อว่ามีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส และมีการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติของบริษัท ในเรื่องดังต่อไปนี้

1

นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ

2

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

3

กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ

4

ความไม่โปร่งใสเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

การให้ความคุ้มครอง

รักษาข้อมูล และรายละเอียดของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูล และรายละเอียดของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นความลับ หรืออาจเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงจำกัด ทั้งนี้การจะเปิดเผยข้อมูลใดๆ บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบมากที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาเบาะแส สอบสวน และข้อร้องเรียน ด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อร่วมกันพิจารณาเบาะแส และข้อร้องเรียนด้วยความละเอียดรอบคอบระมัดระวัง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อน เสียหาย สามารถร้องขอให้ฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการสอบสวน หรือคณะกรรมการ ดูแลความเสี่ยงกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ รวดเร็ว และทันท่วงที

เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการสอบสวนจะเร่งดำเนินการรวบรวม และตรวจสอบข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียนเบื้องต้นพร้อมให้ความเห็นเสนอต่อผู้มี อำนาจตัดสินใจตามข้อกำหนดแนวปฏิบัติของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มีการพิจารณาสั่งการ และกำหนดมาตรการคุ้มครองเพื่อบรรเทาความเสียหายได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส

1. อีเมล

ส่งเบาะแสแจ้งทางอีเมล

[email protected]

2. ส่งจดหมายแจ้งเบาะแสทางไปรษณีย์

จ่าหน้าซองถึง คณะกรรมการตรวจสอบภายในบริษัท
บิทคับ ออนไลน์ จํากัด 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตึก 2 ชั้นที่ 11 ยูนิต 2/1101-2/1107 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ทุกช่องทางที่กำหนดหากมีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเข้ามา คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
จะทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมเรื่องร้องเรียน และดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป